Όροι Χρήσης

logo-sbie

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ΣΒΙΕ είναι η πρώτη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Σήμερα λειτουργεί ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ με άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργίας του και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η ΣΒΙΕ συλλέγει κι επεξεργάζεται, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του γνωστοποιούνται από εσάς ως εν ενεργεία σπουδαστές, πιθανοί σπουδαστές, ενδιαφερόμενοι, καταρτιζόμενοι, απόφοιτοί της καθώς και ως συνεργάτες και προμηθευτές της. Η ΣΒΙΕ δίνει την πρέπουσα βαρύτητα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και θέλει να σας ενημερώσει με την εν λόγω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το πως διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να επεξεργάζεται η ΣΒΙΕ

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας.

Η ΣΒΙΕ συλλέγει προσωπικά δεδομένα που του γνωστοποιείτε εσείς (τα Υποκείμενα των Δεδομένων) κάθε φορά που εκδηλώνετε ενδιαφέρον ή εγγράφεστε σε ένα πρόγραμμα ή σεμινάριο, ημερίδα ή άλλη δράση, που προσφέρεται από την ΣΒΙΕ. Τα σχετικά προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω:
• στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ),
• δημογραφικά στοιχεία (φύλο, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση),
• στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
• οικονομικά στοιχεία (όπως εκκαθαριστικό εφορίας),
• στοιχεία σχετικά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δεδομένα που αφορούν στοιχεία υγείας,
• στοιχεία που δηλώνετε στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε εκθέσεις, άλλες δράσεις, διαγωνισμούς

Υπάρχουν περιπτώσεις που η ΣΒΙΕ δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές, όπως:

• στοιχεία που του γνωστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας,
• στοιχεία που γνωστοποιούνται από συνεργαζόμενους φορείς,
• στοιχεία από Επαγγελματικούς φορείς ή Ενώσεις.

Τέλος, η ΣΒΙΕ χρησιμοποιεί “cookies” που είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο και συλλέγουν τυπική διαδικτυακή log πληροφόρηση καθώς και πληροφορίες για τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Μέσα από την χρήση των “cookies”, η ΣΒΙΕ μπορεί να βλέπει την προηγούμενή σας δραστηριότητα και εάν έχετε τυχόν επισκεφτεί άλλη φορά τον ιστότοπό του.

Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση να μας γνωστοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά στην περίπτωση που αποφασίσετε να μην δώσετε τα στοιχεία σας, η ΣΒΙΕ δεν θα είναι σε θέση να σας προσφέρει τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της.

Για ποιους σκοπούς μπορεί να επεξεργάζεται η ΣΒΙΕ τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΣΒΙΕ επεξεργάζεται μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για το σκοπό/ούς που τα συλλέγει και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπό/ούς αυτούς.

Η ΣΒΙΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για:

• τη συμπλήρωση της αίτησης / εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τα προγράμματα / υπηρεσίες της ΣΒΙΕ,
• την εγγραφή στα προγράμματα / υπηρεσίες / δράσεις της ΣΒΙΕ,
• όπου επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, π.χ. όταν προβλέπεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας,
• για την προώθηση ενημερωτικού υλικού σχετικά με νέα προγράμματα / υπηρεσίες ΣΒΙΕ, εφόσον έχετε δώσει τη ρητή σας συγκατάθεση. Σημειώνεται ότι μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, η οποία θα έχει ισχύ για το μέλλον. Συγκεκριμένα, αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχει κάποια άλλη νομική βάση που δικαιολογεί την επεξεργασία.
• όταν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΣΒΙΕ.
• για τη συμμετοχή σε εξετάσεις, πιστοποιήσεις, διαγωνισμούς.

Σε ποιους αποδέκτες ενδέχεται η ΣΒΙΕ να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΣΒΙΕ δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέγει ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Πιθανοί αποδέκτες στους οποίους ενδέχεται η ΣΒΙΕ να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν:

• οι συνεργαζόμενοι φορείς με τη ΣΒΙΕ, στα οποία εγγράφεστε ως σπουδαστές
• το Υπουργείο Παιδείας
• φορείς πιστοποίησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΣΒΙΕ ενδέχεται να μοιραστεί κάποια προσωπικά σας δεδομένα με συγκεκριμένες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, τα οποία και δεσμεύονται συμβατικά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΣΒΙΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο. Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών ή των προγραμμάτων του, η ΣΒΙΕ τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την αποφοίτησή σας ή/και την ολοκλήρωση της φοίτησης / προγράμματος / σεμιναρίου που έχετε παρακολουθήσει. Υπάρχει περίπτωση να τηρούμε τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο διάστημα εφόσον είναι απαραίτητο είτε από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο είτε για τους νόμιμους σκοπούς μας.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου τήρησης, η ΣΒΙΕ μπορεί να καταστρέψει, διαγράψει, κωδικοποιήσει ή άλλως ανωνυμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

• Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.
• Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε.
• Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση που είναι ελλιπή ή ανακριβή.
• Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν συντρέχει λόγος που να δικαιολογεί την τήρηση των στοιχείων αυτών.
• Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς προώθησης νέων προγραμμάτων / υπηρεσιών.
• Να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις κατάρτισης προφίλ.
• Να ζητήσετε τον περιορισμό στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
• Να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να μας στείλετε ένα email στο info@sbie.edu.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210-32.32.32.3

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να προσφύγετε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση

H ΣΒΙΕ μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε αλλαγές στην Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο site μας.