Περιγραφή

Ο β. ακτινολόγου εργάζεται με ασθενείς στο τμήμα της ακτινοδιαγνωστικής. Πραγματοποιεί εξετάσεις που απαιτούν μεγάλες ικανότητες στη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Χειρίζεται τα ακόλουθα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας:

 • Κλασικό ακτινολογικό μηχάνημα
 • Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
 • Μαστογράφο
 • ΜΟΠ
 • Αξονικό τομογράφο
 • Μαγνητικό τομογράφο
 • Ψηφιακό αγγειογράφο
 • PET

Ο β. ακτινολόγου γνωρίζει τη δομή, τη λειτουργία και τις πιθανές βλάβες των ανωτέρω μηχανημάτων και καλεί τον ειδικό επισκευαστή. Φροντίζει για την κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς και ετοιμάζει τα απαιτούμενα υλικά για την εξέταση. Λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, τόσο για τον ίδιο , όσο και για τον ασθενή κατά την εξέταση. Τοποθετεί τον ασθενή στην ακτινολογική τράπεζα στην κατάλληλη θέση και πραγματοποιεί την εξέταση. Χειρίζεται τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή καταχωρώντας σ’ αυτόν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Γνωρίζει τους γενικούς κανόνες της δεοντολογίας και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

Δεξιότητες

Το επάγγελμα του β. ακτινολόγου απαιτεί υπευθυνότητα, ακρίβεια, ικανότητα προγραμματισμού, ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ/ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ)
 • ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Επαγγελματική Αποκατάσταση

 • Δημόσια Νοσοκομεία
 • Ιδιωτικές Κλινικές
 • Κέντρα Υγείας
 • Ακτινολογικά εργαστήρια
 • Ακτινοδιαγνωστικά κέντρα
 • Ασφαλιστικοί οργανισμοί
 • Διαγνωστικά εργαστήρια
 • Πολυιατρεία